Realitné, inžinierske a poradenské služby v stavebníctve

– kúpa a predaj nehnuteľností
– vyhotovenie kúpno-predajných a darovacích zmlúv
– majetkoprávne vysporiadanie
– vyhotovenie súpisov majetku
– lustrácie majiteľov v daných lokalitách a prešetrenie možností následných výkupov
– vyhotovenie výkupových elaborátov
– zápis nehnuteľností do Katastra nehnuteľností
– zaobstaranie potrebných dokladov pre začatie stavby
– zaobstaranie potrebných dokladov pre kolaudáciu stavby
– právne poradenstvo
– …

Geodetické a kartografické služby

 Adresný bod a geografická os ulice

–  zameranie adresného bodu stavby, za účelom pridelenia súpisného čísla stavbe
– zameranie geografickej osi ulice, podľa zákona č. 125/2015 Z.z
– …

Geometrický plán na

– rozdelenie nehnuteľností
– zameranie novostavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia
– zameranie stavby pre zápis do Katastra nehnuteľností
– úpravu hraníc medzi pozemkami
– určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
– zriadenie vecného bremena
– vyňatie z LPF a odňatie z PP
– zlúčenie parciel
– na obnovu pôvodných parciel
– …

Vytýčenie hraníc pozemkov

Práce v inžinierskej geodézii

– vytýčenie stavieb
– zameranie pozemkov pre spracovanie projektovej dokumentácie
– porealizačné zameranie stavieb a inžinierskych sietí
– zameranie skutočného vyhotovenia stavieb
– tvorba účelových máp
– kontrolné merania
– …

Lokalizácia, vytýčenie a zameranie podzemných vedení

– vytýčenie podzemných inžinierskych sietí podľa dokumentácie správcu
– vyhľadanie podzemných inžinierskych sietí pomocou vyhľadávača podzemných vedení
– geodetické zameranie vyhľadaných alebo vytýčených inžinierskych sietí
– doplnenie zameraných sietí do už vytvorenej projektovej dokumentácie
– …

Tvorba 3D modelov budov

-modely budov pre výpočet množstva potrebného materiálu pri zatepľovaní
– modely pre grafické znázornenia fasádnych úprav
– umiestnenie modelov stavieb do služby GOOGLE EARTH
– …

Poradenská činnosť v oblasti geodézie

Sprostredkujeme

– vyhotovenie znaleckých posudkov
– vyhotovenie energetických certifikátov stavieb
– zriadenie energetických prípojok