Realitné, inžinierske a poradenské služby v oblasti nehnuteľností

– kúpa a predaj nehnuteľností
– vyhotovenie kúpno-predajných a darovacích zmlúv
– majetkoprávne vysporiadanie
– vyhotovenie súpisov majetku
– lustrácie majiteľov v daných lokalitách a prešetrenie možností následných výkupov
– vyhotovenie výkupových elaborátov
– zápis nehnuteľností do Katastra nehnuteľností
– zaobstaranie potrebných dokladov pre začatie stavby
– zaobstaranie potrebných dokladov pre kolaudáciu stavby
– právne poradenstvo
– …

Geodetické a kartografické práce

 zameranie adresného bodu a geografickej osi ulice

–  zameranie adresného bodu stavby, za účelom pridelenia súpisného čísla stavbe
– zameranie geografickej osi ulice, podľa zákona č. 125/2015 Z.z
– …

vyhotovenie geometrických plánov na

– rozdelenie nehnuteľností
– zameranie novostavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia
– zameranie stavby pre zápis do Katastra nehnuteľností
– úpravu hraníc medzi pozemkami
– určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
– zriadenie vecného bremena
– vyňatie z LPF a odňatie z PP
– zlúčenie parciel
– na obnovu pôvodných parciel
– …

vytýčenie vlastníckych hraníc pozemkov

– informatívne vytýčenie lomových bodov obvodu pozemku
– v prípade sporného priebehu vlastníckej hranice
– z dôvodu stavby oplotenia
– …

práce v oblasti inžinierskej geodézie

– vytýčenie stavieb
– vytýčenie trás uloženia inžinierskych sietí
– polohopisno-výškopisné zameranie pozemkov pre spracovanie projektovej dokumentácie
– porealizačné zameranie stavieb a inžinierskych sietí
– zameranie skutočného vyhotovenia stavieb
– tvorba účelových máp
– kontrolné merania
– …

lokalizácia a zameranie podzemných vedení

– vytýčenie podzemných inžinierskych sietí podľa dokumentácie správcu
– vyhľadanie podzemných inžinierskych sietí pomocou vyhľadávača podzemných vedení
– geodetické zameranie vyhľadaných alebo vytýčených inžinierskych sietí
– doplnenie zameraných sietí do už vytvorenej projektovej dokumentácie
– …

tvorba 3D modelov budov

-modely budov pre výpočet množstva potrebného materiálu pri zatepľovaní
– modely pre grafické znázornenia fasádnych úprav
– umiestnenie modelov stavieb do služby GOOGLE EARTH – v súčasnosti nefunkčné 🙁
– …

poradenská činnosť v oblasti geodézie a katastra nehnuteľností

– všetko, čo Vás zaujíma, alebo Vám nie je jasné
– …

Sprostredkujeme

– vyhotovenie znaleckých posudkov
– vyhotovenie energetických certifikátov stavieb
– zriadenie energetických prípojok

Návrat hore